Sanyas Ashram, Sanyas Ashram Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056 India Tel: +91-22-26712399 / 26283093
Email:- sanyasashram@gmail.com, Website:- www.sanyasashram.org